náučný chodník


 

Náučný chodník pozostáva z 5 informačných tabúľ s QR kódmi, prístupových schodov, pódia a stimulačného chodníka na chodenie na boso. Obsah tabúľ je venovaný predovšetkým pozorovaniu prírody, majú konkrétne tematické okruhy: Hrušovská zdrž, pozorovanie vtáctva, vtáčí spev, migrácia a stimulačný chodníček. Tabule pozostávajú z oceľovej nosnej konštrukcie a drevenej výplne, ktoré sú priamo potlačené textami v slovenskom a anglickom jazyku. 4 tabule sú umiestnené v najbližšom okolí pozorovateľne DUNA na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo a jedna je umiestnená pri prístrešku na hrádzi bližšie ku Hamuliakovu. Prostredníctvom vybudovania týchto prvkov sa posilnil ráz rekreačného verejného priestoru. Projekt má verejnoprospešný charakter a väčšina prác vykonaná na budovaní náučného chodníka bola vykonaná dobrovoľnícky.

 
Projekt má verejnoprospešný charakter a väčšina prác vykonaná na budovaní náučného chodníka bola vykonaná dobrovoľnícky.
 
Autormi návrhu sú Wanda Borysko, Veronika Kotradyová, Peter Daniel a Eva Mazancová. Realizovalo BCDlab 2018/2019.

 


 
Pocitový chodník v DUNA parku pri Hamuliakove ponúka “ochutnávku” chôdze naboso. Zážitok z pozorovania vtáctva dopĺňa o objavovanie a precítenie okolia prostredníctvom chodidiel. Stimulačné povrchy nabádajú bosého človeka dopadať jemne a prispôsobovať nohu povrchu. Krok je prirodzene opatrnejší a vnímavejší. Šesť rôznych materiálov stimuluje nielen samotné chodidlá ale zapája aj ďaľšie svaly na tele a precvičuje ich. Pocitový chodník vznikol paralelne pri vytváraní náučného chodníka a to s finančnou podporou občianskeho združenia BCDlab a s podporou Bratislavského samosprávneho kraja - Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu 2018.   
 
 
 

 

Hrušovská zdrž, ktorá sa nachádza na Dunaji juhovýchodne od Bratislavy, je významným zimoviskom pre viaceré druhy vodného vtáctva - pre chochlačky a čajky čiernohlavé najvýznamnejším v rámci strednej Európy a hlaholky dokonca v rámci celej Európy. V tejto oblasti bolo zaznamenaných viac ako 115 druhov vtákov.

 

Zimovanie

Hrušovská zdrž je z hľadiska výskytu vtáctva najzaujímavejšia asi v zimnom období.

Aj vďaka zimovaniu vtáctva na Hrušovskej zdrži sa stalo toto územie súčasťou chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. V zimnom období sú tu najpočetnejšími chochlačky vrkočaté (Aythya fuligula), chochlačky sivé (Aythya ferina), hlaholky severské (Bucephala clangula) a potápače malé (Mergellus albellus). V prípade studenej zimy môžeme na tomto území vidieť aj viac ako 100 tisíc vtákov. Okrem spomínaných druhov sa tu v zimnom období vyskytujú aj vzácnejšie kormorány malé (Phalacrocorax pygmeus) ale aj majestátne orliaky morské (Haliaeetus albicilla).

 

Migrácia

Obdobie migrácie možno rozdeliť na dve časti, prvou je jarná migrácia, ktorá začína prakticky už vo februári a končí v máji a druhou je jesenná migrácia, ktorá začína už v auguste a končí v novembri, pričom najmä počas jesennej migrácie sa tu zvyknú vtáky zdržať dlhšie, keďže už sa nemusia ponáhľať domov. Migrácia bola opäť jedným z dôvodov zaradenia tohto územia do Chráneného vtáčieho územia. Početné sú tu rôzne druhy vtáctva, ale zaujímavými počtami vynikajú najmä labute veľké (Cygnus olor) a chochlačky sivé a vrkočaté (Aythya ferina, A. fuligula), okrem týchto druhov tu možno v tomto období objaviť prakticky všetky druhy kačíc (Anatidae) a neskutočné množstvá čoríkov (Chlidonias spp.), ale aj vzácnejšie druhy akými sú čegrava veľkozobá (Hydroprogne caspia), alebo kršiak rybár (Pandion haliaetus).

 

 Hniezdne obdobie

Keďže Hrušovskú zdrž tvorí najmä voda, a nie je tu dostatok hniezdnych príležitostí, je pre hniezdenie vtáctva menej zaujímavá, ale aj napriek tomuto hendikepu sú tu druhy, pre ktorých hniezdenie bola táto lokalita pridaná do Chráneného vtáčieho územia.

Na rôznych ostrovoch, ktoré sa tu nachádzajú, hniezdia kolónie čajok smejivých (Chroicocephalus ridibundus), medzi ktorými sa nájdu aj vzácnejšie čajky čiernohlavé (Icthyaetus melanocephalus), ale na niektorých hniezdia aj čajkám podobné rybáre riečne (Sterna hirundo). Na hniezdenie si tu nájdu príležitosť aj in iné druhy vtákov, akými sú chochlačky vrkočaté (Aythya fuligula), hrdzavky potápavé (Netta rufina) a v trstinách si nájdu svoje miesto aj kane močiarne (Circus aeruginosus), bučiačiky močiarne (Ixobrychus minutus), a rôzne druhy trsteniarikov (Acrocephalus spp.). Aj v letnom období preletí ponad vodnú hladinu tyrkysový rybárik riečny (Alcedo atthis).

 

Etický kódex pozorovateľa vtáctva

  • podporujte ochranu vtákov a ich prostredia
  • minimalizujte vyrušovanie vtákov pri pozorovaní, fotografovaní a filmovaní
  • nepoškodzujte ich životné prostredie
  • pozorujte ich iba z bezpečnej vzdialenosti
  • udržujte si odstup od hniezd, hniezdnych kolónií, nocovísk, tokanísk a zhromaždísk vtákov

 

 

 

 

 


(c) 2019  BCDlab, dizajn stránky: Wanda Borysko